Skip to Content Contact Us

ביטול רכישה שבוצעה על ידי הלקוח/ה באתר האינטרנט תתבצע באמצעות מסירת הודעת ביטול על ידי הלקוח/ה לחברה. בהודעת הביטול על הלקוח/ה למסור את שמה  וכן את פרטי העסקה אותה הלקוח/ה מבקשת לבטל. אם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – יש לספק גם את מספר הטלפון של המשלם/ת המופיע בהזמנה.

ניתן לבטל בכל אחת מדרכי הביטול המפורטות להלן:

1. בטלפון 08-9158572, 052-6372201.

2. בדואר רשום לכתובת: גן הדרום 142, גן הדרום מיקוד 79255, לידי שירות לקוחות שוז אנד הוז.

3. בדואר אלקטרוני לכתובת אימייל של שירות הלקוחות של החברה: [email protected]

4. באמצעות הצ’אט באתר באמצעות כפתור הוואטאפ.

לקוח/ה רשאית לבטל עסקה, בהתאם להוראות ביטול עסקה כפי שהן מופיעות בתקנון האתר ובהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 והתקנות מכוחו (במקרה של אי התאמה בין הוראות החברה להוראות החוק יגברו הוראות החוק), תוך 14 מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם.

על אף האמור לעיל, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם תבוצע בדיקה מול הלקוחה ובמידת הצורך, יתואם המועד לאיסוף המוצר. החזר כספי וביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות הדין.הנך מתבקש/ת לשמור את האסמכתא בגין ביצוע ההזמנה וכן להימנע משימוש במוצרים אשר בכוונתך להחזיר.

במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה , תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב וככל שהלקוחה שילמה דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.

כל החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, בניכוי דמי משלוח (ככל ונגבו) ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל.

בחזרה למעלה
דילוג לתוכן